Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania

Misiune
    Cine suntem
    Ce facem
    Adunare Generala
    Cariere
    Link-uri utile
    Contact
Concurenta
 


MISIUNE

                                                                                                                                                Reprezentarea corecta si eficienta a producatorilor de fonograme si videograme.

                                                                                                                                                Pentru atingerea scopului sau, asociatia va desfasura in principal urmatoarele activitati:

a.elaboreaza proiecte de metodologii si norme tarifare pentru domeniul gestionat, referitoare la obligatiile utilizatorilor de fonograme si videograme si participa la procedurile legale de stabilire a acestora;

b.acorda autorizatii-licente neexclusive, in baza legii si a mandatului incredintat de titularul de drepturi, la cererea utilizatorilor, efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, prin care autorizeaza utilizarea fonogramelor si/sau videogramelor in schimbul unei remuneratii stabilita prin metodologii. Poate interzice utilizarea repertoriului potrivit mandatului primit, caz in care va motiva refuzul in scris.

c.incheie in numele titularilor de drepturi conexe pe care ii reprezinta, in baza legii si a mandatelor ce i-au fost acordate direct sau indirect, conventii cu organismele similare din strainatate, protocoale, contracte cu utilizatorii de fonograme sau videograme;

d.colecteaza sumele datorate de utilizatori si depune toate diligentele necesare pentru repartizarea si plata acestora, in cel mai scurt timp, catre membrii sai sau catre alte organisme de gestiune colectiva, inclusiv in temeiul acordurilor de reprezentare;

e.colecteaza, repartizeaza si plateste sumele cuvenite titularilor de drepturi rezultate din exploatarea fonogramelor si videogramelor a caror gestiune i-a fost incredintata direct sau indirect;

f.colecteaza, repartizeaza si plateste sumele cuvenite titularilor de drepturi rezultate din exploatarea fonogramelor si videogramelor pentru care gestiunea colectiva este obligatorie, conform legii si protocoalelor incheiate intre organismele de gestiune colectiva beneficiare;

g.colecteaza, repartizeaza si plateste sumele cuvenite oricaror categorii de titulari ori domenii de creatie pentru care Asociatia a fost desemnata colector unic de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;

h.negociaza, incheie protocoale si acorduri de reprezentare, promoveaza actiuni si initiaza demersuri in vederea stabilirii proportiei repartizarii remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi, de catre organismul de gestiune desemnat colector, intre organismele beneficiare si a modalitatii de evidentiere si de justificare a cheltuielilor privind acoperirea costurilor reale de colectare ale organismului de gestiune colectiva desemnat colector unic, participa la desemnarea colectorului unic;

i.solicita utilizatorilor sau intermediarilor acestora sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate pentru determinarea cuantumului remuneratiilor, precum si informatii privind operele utilizate, stampilate si semnate de reprezentantul legal;

j.monitorizeaza utilizarea fonogramelor si videogramelor prin mijloace informatice proprii, prin parteneriate cu alte organisme de gestiune colectiva sau alte persoane juridice, in conditiile legii, si sesizeaza organele jurisdictionale competente in cazurile de incalcare a legii;

k.incheie orice alte acte juridice  de natura a conduce la realizarea scopului ADPFR, cu respectarea dispozitiilor legale in materie si in concordanta cu scopul Asociatiei;

l.acorda asistenta de specialitate titularilor de drepturi care i-au acordat mandat si-i reprezinta in cadrul procedurilor legale in fata institutiilor publice, persoanelor juridice sau fizice, in limita obiectului de activitate; 

m.poate depune sesizari si plangeri, poate introduce actiuni in justitie pentru producatorii de fonograme si producatorii de videograme pe care ii reprezinta in vederea apararii drepturilor patrimoniale conexe recunoscute de lege acestora, precum si in vederea recuperarii remuneratiilor si a despagubirilor pentru prejudiciile cauzate prin incalcarea drepturilor membriilor sai;

n.actualizeza in permanenta bazele de date continand lista de membrii si repertoriile acestora;o.protejaza interesele membriilor, in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului acestora, conform mandatului acordat;

p.deruleaza campanii de informare publica cu privire la drepturile producatorilor de fonograme si producatorilor de videograme;q.propune imbunatatirea cadrului juridic de reglementare a activitatii in domeniul drepturilor de autor si a drepturilor conexe si participa la dezbaterile publice ale proiectelor legislative in acest domeniu;

r.reprezenta interesele titularilor de drepturi conexe dreptului de autor in activitatile de lupta contra pirateriei in domeniul inregistrarilor sonore si audiovizuale, respectiv de combatere a actiunilor ce conduc la incalcarea drepturilor recunoscute si protejate de legea dreptului de autor si a drepturilor conexe;

s.indeplineste orice alta activitate, conform mandatului primit de la titularii de drepturi, in limitele obiectului de activitate si a dispozitiilor legale.

 

Termeni si conditii  • Politica de confidentialitate  • Harta site  • Contact
©  Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania - 2012